Tradycyjna umowa

Jeśli Ty wolisz lub Twoja organizacja wymaga zawarcia tradycyjnej umowy pisemnej o dostęp do Serwisu Treesk, mamy taką możliwość.

Już teraz zobacz jak będzie wyglądała taka umowa (poniżej) i napisz do nas w tej sprawie na office@treesk.pl lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. Pomożemy dopełnić wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy w tej formie.

FORMULARZ UMOWY O DOSTĘP DO SERWISU TREESK

UMOWA O DOSTĘP DO SERWISU TREESK (dalej zwana “Umową”) została zawarta pomiędzy:

TREESK SP. Z O.O., z siedzibą Warszawie, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Wydział XII Gospodarczy, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy pod numerem KRS 0000635685, NIP: 5252675220 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN, zwaną dalej “Operatorem”, reprezentowaną przez jednego z członków Zarządu,

a

_______________________________________ z siedzibą w _______________________, przy ul._________________________________________________________,____________________________; NIP _____________________, zwaną dalej „Użytkownikiem”, reprezentowaną przez: ___________________.

Zwanymi dalej łącznie „Stronami

 I. DOSTĘP

Operator umożliwi Użytkownikowi dostęp do Serwisu Treesk w zakresie i na zasadach określonych poniżej.

Sposób dostępu:

Dostęp on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej Użytkownika. Wymagane łącze internetowe oraz dostęp do wyszukiwarki internetowej. Brak innych szczególnych wymagań sprzętowych. Jeden Kod umożliwia jednocześnie dostęp jednego zalogowanego Użytkownika.

Okres dostępu:

12 miesięcy od daty początkowej (daty przekazania Użytkownikowi Kodu dostępu)

Rodzaj dostępu (odpowiednie zakreślić):

 1.  PODSTAWOWY
 2.  PREMIUM
 3. PREMIUM EKSPERT

Liczba dodatkowych Kodów dostępu:

 [do uzupełnienia]

 Liczba zagadnień w pakiecie:

 [do uzupełnienia]

Całkowita wysokość rocznej opłaty subskrypcyjnej w wysokości netto wynikającej z Tabeli stanowiącej Załącznik 1 do Umowy powiększonej o należny podatek VAT:

 [do uzupełnienia]

Zgoda na udostępnienie logotypu, herbu oznaczenia graficznego na indywidualnym profilu Użytkownika:

 1. TAK
 2. NIE
 3. NIE DOTYCZY

Adres Serwisu Treesk:

 www.treesk.pl

Adres e-mail do kontaktu dla Użytkownika:

 [do uzupełnienia]

Login (-y) Użytkownika:

 1. ____________________________________
 2. ____________________________________

Data początkowa 12-miesięcznego okresu dostępu:

 _______________ /______________ / ____________________

 dd/mm/rrrr

Data wygaśnięcia 12-miesięcznego okresu dostępu:

 ______________ / ________________ / ____________________

 dd/mm/rrrr

Osoba do kontaktu ze strony Użytkownika (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe: adres e-mail; numer telefonu):[1]

 1. __________________________________ (imię i nazwisko)
 2. ___________________________________ (adres e-mail)
 3. ___________________________________ (numer telefonu)

II. OPIS SERWISU TREESK I USŁUGI BROKERA INFORMACJI

 1. Serwis Treesk to aplikacja, która gromadzi, systematyzuje oraz daje dostęp do treści merytorycznych w zakresie prawa ochrony środowiska oraz kwestii środowiskowych, o które zapytali Użytkownicy („Podstawowy Cel”).
 2. W cenie pakietu Użytkownik ma prawo do zlecenia opracowania zagadnień do Serwisu Treesk w liczbie wskazanej w pkt. I powyżej. Zagadnienie powinno dotyczyć kwestii środowiskowych i być precyzyjnie sformułowane. Opracowane zagadnienie będące rezultatem zadanego pytania zostanie umieszczone w Serwisie Treesk w Bazie Wiedzy. Użytkownik zostanie poinformowany o dodaniu zagadnienia do Serwisu oraz o dokładnym miejscu, w którym zostało umieszczone („Usługa Brokera Informacji”).
 3. Każde dodatkowe (ponad liczbę wskazaną w pkt. I powyżej) zagadnienie podlega opłacie w wysokości wynikającej z cennika obowiązującego w chwili zakupu danego zagadnienia.
 4. Serwis Treesk stale się powiększa i aktualizuje, w związku z tym na dzień zawarcia Umowy jego zawartość wskazana poniżej może nie odpowiadać poniższemu opisowi.
 5. Treści w Bazie wiedzy oraz w Bazie kontaktów mogą pochodzić w części od podmiotów trzecich, niezależnych od Operatora, a zatem zawartość tych baz jest uzależniona od udostępniania treści przez te podmioty.
 6. Operatorowi przysługuje prawo do modyfikacji treści oraz struktury serwisu Treesk wedle własnego uznania w takim zakresie w jakim najlepiej odpowiada to Podstawowemu Celowi działania serwisu Treesk.
 7. Serwis Treesk to narzędzie informatyczne, które składa się z następujących modułów:
  1. Baza wiedzy
  2. Baza kontaktów
  3. Baza harmonogramów
  4. Baza wzorów (dostępna od 2017 r.)
 8. Baza wiedzy to moduł wyposażony we wbudowaną systematykę oraz narzędzia do wyszukiwania, przygotowany na przyjęcie treści merytorycznych.
 9. Baza kontaktów to moduł wyposażony we wbudowaną systematykę oraz narzędzia do wyszukiwania, przygotowany na przyjęcie w szczególności:
  1. niekomercyjnych profili organów administracji różnych instancji z całej Polski właściwych do wydawania decyzji administracyjnych;
  2. niekomercyjnych profili sądów administracyjnych wszystkich instancji z całej Polski;
  3. komercyjnych profili ekspertów i doradców środowiskowych posiadających profesjonalne doświadczenie potwierdzone zrealizowanymi projektami w zakresie doradztwa środowiskowego.
 10. Baza harmonogramów to moduł wyposażony w planer postępowań i wbudowaną systematykę oraz narzędzia do wyszukiwania, zawierający w szczególności planer i generator harmonogramu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 11. Baza wzorów to moduł wyposażony we wbudowaną systematykę oraz narzędzia do wyszukiwania, przygotowany na przyjęcie w szczególności wzorów dokumentów, formularzy, instrukcji, praktycznych porad dotyczących postępowań środowiskowych używanych przez organy administracji w postępowaniach środowiskowych w całej Polsce.

III.  SPOSÓB KORZYSTANIA Z TREESK

 • Dostęp do serwisu Treesk w postaci unikalnego zestawu znaków przypisanego do danego adresu e-mail, który jest jednocześnie loginem („Kod”), udzielany jest w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania opłaty zgodnej z tabeli opłat zamieszczonej w Załączniku 1 do Umowy („Opłata”). Opłata powinna zostać dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Operatora na rachunek bankowy Operatora podany na fakturze.
 • Serwis Treesk jest dostępny po zalogowaniu przy pomocy prawidłowego loginu oraz Kodu.
 • Użytkownik nie będzie udostępniał Kodów wygenerowanych na podstawie niniejszej Umowy podmiotom trzecim.
 • Użytkownik posiadający profil w Bazie kontaktów Treesk wyraża zgodę na umieszczenie logotypu, herbu lub innego oznaczenia graficznego identyfikującego Użytkownika wyłącznie w jego profilu Użytkownika, który znajduje się w Bazie kontaktów Treesk.
 • Użytkownik Pakietu Podstawowego otrzymuje: (i) jeden Kod dostępu do bazy Treesk. Kod daje dostęp do wszystkich treści w serwisie Treesk; (ii) możliwość zadania określonej liczby pytań do Serwisu.
 • Użytkownik Pakietu Premium otrzymuje: (i) dwa Kody dostępu do bazy Treesk; (ii) możliwość założenia profilu komercyjnego w bazie Treesk, który daje możliwość prezentacji profesjonalnego doświadczenia oraz oferty usług w zakresie doradztwa środowiskowego; (iii) możliwość zamieszczenia 12 profesjonalnych publikacji w zakresie tematycznym doradztwa środowiskowego rocznie. Każda dodatkowa publikacja może zostać zamieszczona po dokonaniu opłaty w wysokości wynikającej z Tabeli opłat; (iv) możliwość zadania określonej liczby pytań do Serwisu.

IV. UŻYTKOWNICY PAKIETU PREMIUM PUBLIKUĄCY TREŚCI W SERWISIE

 1. W ramach Pakietu Premium Operator umożliwia Użytkownikom posiadającym stosowne i udokumentowane doświadczenie w kwestiach środowiskowych („Ekspert”) założenie profesjonalnego profilu, na którym Ekspert za pośrednictwem Operatora (bez dostępu do Panelu Administratora) będzie miał możliwość publikacji informacji o swojej działalności oraz doświadczeniu.
 2. W przypadku jeśli Użytkownik jest Ekspertem (zaznaczyć punkt w tabeli w Punkcie I (Dostęp).

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za utrzymanie serwisu oraz jego dostępność dla Użytkownika na zasadach zgodnych z Umową.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści autorstwa podmiotów trzecich zamieszczanych w serwisie Treesk.
 3. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za: (i) treść materiałów zamieszczanych przez Ekspertów, (ii) sposób korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie przez podmioty trzecie, (iii) utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu, (iv) niedostępność Serwisu z przyczyn niezależnych od Operatora, (v) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z aplikacji, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji, (vi) szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji, (vii) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Operatora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

VI. ZGODY I OŚWIADCZENIA STRON

 1. Użytkownik niniejszym potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”), który stanowi Załącznik 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 2. Podpisanie Umowy o dostęp do Treesk jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Postanowienia Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do wykonywania niniejszej Umowy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik niniejszym oświadcza, że dane osobowe, które podał w związku z zawarciem niniejszej Umowy (jeśli dotyczy), zostały podane zgodnie z prawem i nie naruszają praw jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności dane osobowe osób wymienionych w Art. I (Dostęp) niniejszej Umowy zostały podane za ich wyraźną zgodą wyrażoną na piśmie w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy lub na innej podstawie prawnej.
 2. Operator oświadcza, że wszelkie dane osobowe podane w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy podlegają zabezpieczeniu przed ich uratą, modyfikacją lub nieuprawnionym użyciem i będą przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w celu zawarcia i wykonania Umowy, dla celów realizacji Umowy o dostęp do Treesk i identyfikacji go jako Użytkownika.
 4. Zgody osób fizycznych, których dane zostały podane zgodnie z brzmieniem pkt. 1 powyżej, zostały wyrażone w formie określonej w Załączniku 4 do Umowy.

 VIII. KONSUMENCI

 1. W przypadku jeśli Użytkownik jest konsumentem, integralną część Umowy stanowi Załącznik 3 do Umowy (Postanowienia konsumenckie).

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PODPISY STRON

[1] Odrębna i wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych została dołączona do Umowy.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Aktualny cennik (Tabela pakietów dostępu oraz opłat) [widoczny na stronie www.treesk.pl]

Załącznik 2 – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną [do pobrania ze strony sklepu Treesk]

Załącznik 3 – Postanowienia konsumenckie (wraz z formularzem odstąpienia od umowy) [do pobrania ze strony sklepu Treesk]        

Załącznik 4 – Ochrona danych osobowych [do pobrania ze strony sklepu Treesk]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl