Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„Regulamin”)

I. INFORMACJA OGÓLNA

 1. Treesk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, pod numerem 635685, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN, NIP 5252675220, zwana dalej „Usługodawcą” lub „Właścicielem Sklepu” świadczy drogą elektroniczną, za pomocą Internetu, na zamówienie usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanych dalej "Usługobiorcami", usługę dostępu do treści dotyczących technologii w branży prawnej, zwaną dalej "Usługą".
 2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem sprzedając Usługę za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Do nieujętych w treści Regulaminu kwestii, polityki ochrony prywatności Usługodawcy, obejmujących także informację o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca zastosowanie ma Polityka prywatności przyjęta przez Usługodawcę.
 5. Regulamin zawiera informacje jakie Usługodawca jest obowiązany przekazać zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Usługodawca informuje na stronie internetowej Usługodawcy: www.legaltech.treesk.pl o możliwości nieodpłatnego udostępnienia Regulaminu Usługobiorcom.
 7. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 8. Usługodawca umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 9. Każdy, kto jest zainteresowany treścią Regulaminu i Usługą może się z nim zapoznać.
 10. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 11. Właścicielem Sklepu jest: Warszawa, Warszawa , NIP: 5252675220, adres email: store@treesk.pl.
 12. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 13. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 14. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 15. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. DEFINICJE

Niniejsze określenia użyte w Regulaminie mają znaczenie jak wskazano poniżej:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 3. konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm).
 5. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 7. usługobiorca, użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

III.  LEGAL TECH Q&A SESSIONS. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. LEGAL TECH Q&A SESSIONS to marka Treesk, w ramach której prawnicy z doświadczeniem we wdrażaniu technologii w branży prawnej oferują merytoryczne treści oraz usługi konsultacji w ramach Warsztatów Legal Tech Q&A Sessions lub w formie indywidualnego wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych w kancelariach prawnych.
 2. Pełna oferta znajduje się na stronie www.legaltech.treesk.pl
 3. W Sklepie udostępniane są publikacje dotyczące tematyki legal tech.

IV.  ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. 
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 6. Warunkiem aktywowania usługi jest zapłata za zamówioną usługę [produkt]. 
 7. Zamówioną usługę lub informację o produkcie Sklep wysyła za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta podczas składania zamówienia.
 8. Termin realizacji zamówienia polegającego na aktywowaniu Kodu dostępu zasadniczo nie przekracza 24 godzin i jest liczony od chwili zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 9. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, zgodnie z Regulaminem, Użytkownik otrzymuje na adres swojej poczty elektronicznej link do zakupionej publikacji.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. Czynności, które powinien wykonać Użytkownik w celu rozpoczęcia pobrania publikacji  zostały opisane poniżej.
 12. W przypadku utraty przez Usługobiorcę prawa do dysponowania podanym adresem poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, jak również w przypadku zmiany adresu na inny, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę wysyłając korespondencję na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: office@treesk.pl w celu zapewnienia dostępu do Usługi.

V.  WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest: (i) połączenie z siecią Internet, (ii) posiadanie dostępu do przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), (iii) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 2. Użytkownik ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.
 3. Świadczenie Usługi odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
 4. Świadczenie Usługi jest chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

 VI.  DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Usługodawca będzie przetwarzał je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Dokonując zakupu klient godzi się tym samym na przetwarzanie tych danych dla celów realizacji transakcji.

 VII. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ USŁUGOBIORCĘ TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

  VIII. PRZERWA W ŚWIADCZENIU USŁUG

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
 2. Poza nie dającymi się przewidzieć wypadkami (awarie) Usługodawca dołoży starań, aby ewentualne przerwy w świadczeniu Usługi związane z konserwacją lub naprawą systemu przebiegały w godzinach od 21:00 do 6:00 w dni powszednie, lub w dni wolne od pracy.

IX. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH I ZABEZPIECZENIACH

 1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania korespondencji elektronicznej, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy.

 X.  ELEMENTY POLITYKI PRYWATNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługodawca informuje niniejszym, że zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Usługodawca wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.
 2. Adres IP jest wykorzystywany przez Usługodawcę w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę(np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewnia się jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Usługodawcę z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.

XI. INFORMACJA O COOKIES W SERWISIE

 1.  „Cookies” („ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika Serwisu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania tylko przez system Usługodawcy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane.
 2. Cookies są wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (i) dla ułatwienia użytkownikom Internetu korzystania z zasobów Serwisu; (ii) w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości do potrzeb konkretnego odbiorcy, (iii) w celu monitorowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.
 3. Użytkownik Internetu wchodząc na stronę Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce użytkownika. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.
 4. Co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

 XII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny office@treesk.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.
 3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.

 XIII. WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za: (i) treść materiałów zamieszczanych przez Ekspertów, (ii) sposób korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie przez inne aniżeli Usługodawca, podmioty, (iii) utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu, (iv) niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych - aniżeli Usługodawca - podmiotów, (v) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji, (vi) szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji, (vii) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 XIV. DODATKOWA INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

 1. Z zastrzeżeniem punktów 8 i 9 poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na poniższych zasadach:
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować Treesk sp. z o.o., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, office@treesk.pl o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia Treesk przed upływem terminu do odstąpienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji; konsument odstępujący od umowy nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. W przypadku zawarcia umowy z klientem będącym konsumentem, informujemy, że link do publikacji zostanie do niego wysłany w terminie do 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty.
 8. Otrzymanie przez konsumenta linka do publikacji oznacza rozpoczęcie spełniania świadczenia usługi w rozumieniu art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta, na co Użytkownik będący konsumentem wyraża wyraźną zgodę w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie.
 9. W przypadku otrzymania linka do publikacji przed upływem terminu odstąpienia od umowy (14 dni), klient traci prawo odstąpienia od umowy.

 XV.  WEJŚCIE REGULAMINU W ŻYCIE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Wszelkie pytania lub wątpliwości należy zgłaszać na adres e-mail: office@treesk.pl lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl