Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„Regulamin”)

I. INFORMACJA OGÓLNA

 1. Treesk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, pod numerem 635685, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN, NIP 5252675220, zwana dalej „Usługodawcą” lub „Właścicielem Sklepu” świadczy drogą elektroniczną, za pomocą Internetu, na zamówienie usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanych dalej "Usługobiorcami", usługę dostępu do Serwisu Treesk - aplikacji, która w szczególności gromadzi, systematyzuje oraz udostępnia treści merytoryczne z zakresu prawa ochrony środowiska, opracowane wcześniej na zlecenie Usługobiorców, a także stanowi bazę danych podmiotów uczestniczących w postępowaniach środowiskowych, zwaną dalej "Usługą".
 2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem sprzedając Usługę za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Do nieujętych w treści Regulaminu kwestii, polityki ochrony prywatności Usługodawcy, obejmujących także informację o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca zastosowanie ma Polityka prywatności przyjęta przez Usługodawcę.
 5. Regulamin zawiera informacje jakie Usługodawca jest obowiązany przekazać zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Usługodawca informuje na stronie internetowej Usługodawcy: www.treesk.pl o możliwości nieodpłatnego udostępnienia Regulaminu Usługobiorcom.
 7. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 8. Usługodawca umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 9. Każdy, kto jest zainteresowany treścią Regulaminu i Usługą może się z nim zapoznać.
 10. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 11. Właścicielem Sklepu jest: Warszawa, Warszawa , NIP: 5252675220, adres email: store@treesk.pl.
 12. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 13. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 14. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 15. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. DEFINICJE

Niniejsze określenia użyte w Regulaminie mają znaczenie jak wskazano poniżej:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 3. konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm).
 5. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 7. usługobiorca, użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Ekspert – Użytkownik Serwisu Treesk posiadający profesjonalny profil w Bazie kontaktów Treesk, publikujący treści merytoryczne w Serwisie Treesk.
 10. umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

III.  SERWIS TREESK

 1. Serwis Treesk to aplikacja, która gromadzi i systematyzuje zagadnienia środowiskowe opracowane na życzenie Użytkowników w ramach Usługi Brokera Informacji świadczonej przez Operatora.
 2. Serwis Treesk zawiera bazy danych z wbudowaną systematyką wyposażoną w skuteczne i proste narzędzia do wyszukiwania treści.
 3. Serwis Treesk składa się z następujących baz danych:

WIEDZY - zawiera zagadnienia merytoryczne opracowane na zlecenie Usługobiorców uporządkowane według jednolitej systematyki oraz łatwo dostępne dzięki wyszukiwarce i innym narzędziom wyszukiwania wbudowanym do tego modułu.

KONTAKTÓW - zawiera profile organów administracji, sądów administracyjnych oraz komercyjne profile ekspertów. W każdym profilu Usługobiorca znajdzie odpowiednio decyzje, wytyczne, interpretacje, orzeczenia lub opinie wydane przez dany podmiot.

HARMONOGRAMÓW - zawiera harmonogramy postępowań administracyjnych w środowisku w formie schematów z możliwością podglądu postępowania na osi czasu. Unikalny generator harmonogramu pozwala na stworzenie indywidualnego harmonogramu postępowania i zapisanie go w folderze Użytkownika. Taki harmonogram zawiera spersonalizowany zestaw zagadnień.

WZORÓW -  wzory i formularze dokumentów do pobrania, jakie stosowane są w środowiskowych postępowaniach administracyjnych przez organy w całej Polsce. Baza będzie dostępna dla Użytkowników w 2017 r.

IV.  RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługa polega na: (i) opracowywaniu zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska na zlecenie Użytkowników („Usługa Brokera Informacji”), a następnie (ii) udostępnieniu ich w Bazie Wiedzy Serwisu Treesk („Usługa Dostępu do Serwisu”).
 2. Użytkownik ma prawo do zadania zapytań do Serwisu w liczbie wskazanej w Umowie o dostęp do serwisu zawartej z Usługodawcą. Zapytanie powinno dotyczyć kwestii środowiskowych objętych zakresem Usługi świadczonej przez Usługodawcę i być sformułowane w sposób konkretny, umożliwiający opracowanie zagadnienia merytorycznego.
 3. Dostęp umożliwia aplikacja webowa umieszczona pod adresem strony internetowej www.treesk.pl.
 4. Dostęp do Serwisu Treesk jest możliwy wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych za pośrednictwem panelu logowania umieszczonego na stronie www podanej wyżej.
 5. Usługa Dostępu do Serwisu świadczona jest na podstawie dwóch pakietów dostępu różniących się funkcjonalnościami oraz ceną. Wybór pakietu dostępu należy do Użytkownika. Użytkownik wybiera: Pakiet Podstawowy oraz Pakiet Premium.
 6. Użytkownik Pakietu Podstawowego otrzymuje: (i) jeden Kod dostępu do bazy Treesk. Kod daje dostęp do wszystkich treści w serwisie Treesk; oraz (ii) możliwość zadania określonej liczby pytań do Serwisu.
 7. Użytkownik Pakietu Podstawowego może ponadto dokupić: (i) dowolną liczbę dodatkowych zagadnień, (ii) dowolną liczbę dodatkowych kodów dostępu dla kolejnych Użytkowników ("Dodatki"). Wykorzystanie Dodatków jest możliwe wyłącznie dla Użytkowników podsiadających aktywny Pakiet Podstawowy gwarantujący dostęp do Serwisu Treesk.
 8. Użytkownik Pakietu Premium otrzymuje: (i) dwa Kody dostępu do bazy Treesk; (ii) opcję założenia profilu komercyjnego w bazie Treesk, który daje możliwość prezentacji profesjonalnego doświadczenia oraz oferty usług w zakresie doradztwa środowiskowego; (iii) możliwość zamieszczenia do 12 profesjonalnych publikacji w zakresie tematycznym doradztwa środowiskowego rocznie. Każda dodatkowa publikacja może zostać zamieszczona po dokonaniu opłaty w wysokości wynikającej z Tabeli opłat; (iv) możliwość zadania określonej liczby pytań do Serwisu.
 9. Użytkownik Pakietu Premium może ponadto dokupić: (i) dowolną liczbę dodatkowych zagadnień, (ii) dowolną liczbę dodatkowych kodów dostępu dla kolejnych Użytkowników, a Użytkownik o statusie Eksperta dodatkowo: (iii) dowolną liczbę dodatkowych publikacji Eksperta ("Dodatki"). Wykorzystanie Dodatków jest możliwe wyłącznie dla Użytkowników podsiadających aktywny Pakiet Premium (oraz status Eksperta - o ile dotyczy) gwarantujący dostęp do Serwisu Treesk.
 10. Możliwość założenia profesjonalnego profilu oraz zamieszczania profesjonalnych publikacji jest zarezerwowana wyłącznie dla podmiotów posiadających profesjonalne doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego doradztwa prawnego.
 11. W przypadku, gdy podmiot nie posiada profesjonalnego doświadczenia potwierdzonego zrealizowanymi projektami w zakresie doradztwa środowiskowego, nie będzie miał prawa do założenia profesjonalnego profilu w Bazie kontaktów Treesk, o oraz nie będzie miał prawa do publikacji treści.
 12. W przypadku wykupienia przez takiego Użytkownika Pakietu Premium, jego Pakiet zostanie zamieniony na Pakiet Podstawowy, a ewentualna różnica w wysokości opłaty zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki na rachunek bankowy Użytkownika, z którego została dokonana Opłata.
 13. W takim przypadku Użytkownik może odstąpić od Umowy i zrezygnować ze świadczenia Usługi w terminie 14 dni od daty poinformowania Użytkownika o zamianie na Pakiet Podstawowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca wszystkie opłaty poniesione przez Użytkownika wynikające z Umowy.

V.  ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Treesk. 
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 6. Warunkiem aktywowania usługi jest zapłata za zamówioną usługę [produkt]. 
 7. Zamówioną usługę lub informację o produkcie Sklep wysyła za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta podczas składania zamówienia.
 8. Termin realizacji zamówienia polegającego na aktywowaniu Kodu dostępu zasadniczo nie przekracza 24 godzin i jest liczony od chwili zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 9. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, zgodnie z Regulaminem, Użytkownik otrzymuje na adres swojej poczty elektronicznej unikalną kombinację znaków (cyfr i liter), która stanowi Kod dostępu do Serwisu i pozwala na zalogowanie się w celu rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. Czynności, które powinien wykonać Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu Treesk i warunki techniczne jakie powinien spełnić zostały opisane poniżej.
 12. W przypadku utraty przez Usługobiorcę prawa do dysponowania podanym adresem poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, jak również w przypadku zmiany adresu na inny, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę wysyłając korespondencję na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: office@treesk.pl w celu zapewnienia dostępu do Usługi. Zmiana adresu e-mail może wiązać się z koniecznością wygenerowania nowego Kodu dostępu. W tym celu Usługodawca prześle nowy Kod powiązany z nowym adresem e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę w korespondencji.

VI.  WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest: (i) połączenie z siecią Internet, (ii) posiadanie dostępu do przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), (iii) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 2. Użytkownik ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.
 3. Świadczenie Usługi odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
 4. Świadczenie Usługi jest chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 5. Aby zamówić Usługę Usługobiorca powinien kolejno: (i) połączyć się w trybie on-line ze stroną Usługodawcy - www.treesk.pl. (ii) Wybrać zakładkę: Zaloguj się na stronie głównej. (iii) W oknie logowania, w miejscu oznaczonym słowem: E-mail wpisać adres e-mail, który został podany jako uprawniony do przesłania danych do logowania. (iv) W oknie logowania, w miejscu oznaczonym słowem: Kod wpisać unikalną kombinację znaków (cyfr oraz liter). (v) Po wpisaniu Kodu, Usługobiorca zaznacza przycisk oznaczony słowem: Zaloguj.
 6. Po dokonaniu powyższych czynności w podanej wyżej kolejności Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę startową Serwisu Treesk, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.

 VII.  DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Usługodawca będzie przetwarzał je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Podając dane osobowe w Umowie o dostęp do Treesk, Usługobiorca godzi się tym samym na przetwarzanie tych danych dla celów realizacji Umowy o dostęp do Treesk i identyfikacji go jako Użytkownika.

 VIII. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ USŁUGOBIORCĘ TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 IX.  UŻYTKOWNICY PUBLIKUJĄCY TREŚCI W SERWISIE TREESK

 1. W ramach Pakietu Premium Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym stosowne i udokumentowane doświadczenie w kwestiach środowiskowych (Ekspert) założenie profesjonalnego profilu, na którym Ekspert za pośrednictwem Usługodawcy (bez dostępu do Panelu Administratora) będzie miał możliwość publikacji informacji o swojej działalności oraz doświadczeniu.
 2. W ramach Pakietu Premium Ekspert ma możliwość publikowania określonej z góry liczby publikacji merytorycznych o tematyce związanej z tematyką Serwisu Treesk (prawo ochrony środowiska, kwestie środowiskowe).
 3. W tym celu Usługodawca udostępni Ekspertowi formularz publikacji zawierający format i specyfikację techniczną publikacji. Ekspert akceptuje, że wszelkie publikacje będą nadsyłane w formacie zgodnym z formularzem.
 4. Ekspert przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że treści oddane Usługodawcy do publikacji powinny być dostosowane formatem (podział na sekcje, elementy konieczne, ilość znaków) oraz dotyczyć kwestii poruszanych w ramach Serwisu Treesk.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji doświadczenia posiadanego przez Eksperta. W przypadku uznania, że nie posiada wystarczającego doświadczenia Usługodawca może odmówić takiemu Użytkownikowi możliwości założenia profesjonalnego profilu oraz prawa do publikowania profesjonalnych treści.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści ze względu na brak związku z tematyką Serwisu Treesk.
 7. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.
 8. Użytkownik Serwisu będący Ekspertem oświadcza, że: (i) tworzone przez niego materiały, które zgodnie z Regulaminem mogą zostać zamieszczone na stronie Serwisu: https://app.treesk.pl mają charakter oryginalny; (ii) zapewnia, że ww. materiały są tworzone z poszanowaniem praw autorskich innych twórców; (iii) rozumie i akceptuje to, iż wszystkie materiały, jakie umieści w ramach Serwisu, zgodnie z oferowanymi tamże funkcjami, zostaną udostępnione w ramach Serwisu wszystkim zalogowanym Użytkownikom. w taki sposób, że każdy w każdym czasie, z zastrzeżeniem przerw w dostępie do Serwisu, będzie miał do nich dostęp; Ekspertowi z tytułu publikacji treści nie przysługuje od Usługodawcy ani innych Użytkowników Serwisu żadne wynagrodzenie.
 9. Usługodawca ma prawo przez czas nieoznaczony, bez ograniczeń przestrzennych ani ilościowych (licencja) do: (i) utrwalania i zwielokrotniania zamieszczonych przez niego w Serwisie, materiałów, w każdej istniejącej w dacie zawarcia z nim umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną technice, także drukarskiej (papier), elektronicznej, optycznej, cyfrowej, reprograficznej, przez zapis magnetyczny , jak i łączącej w sobie elementy różnych ww. technik, (ii) rozpowszechniania ww. materiałów w całości lub w części, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu ich kopii, udostępnianie, w tym przesyłanie i przechowywanie, w ramach sieci multimedialnych, w szczególności typu Internet i Intranet, on –line, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (iii) wykorzystywania ww. materiałów, w tym ich fragmentów, w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych, (iv) dokonywania technicznych skrótów, streszczeń na potrzeby umieszczenia w Serwisie.
 10. Rozwiązanie łączącej Usługodawcę z Ekspertem Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, nie powoduje wygaśnięcia licencji udzielonej Usługodawcy, do treści opublikowanych przez Eksperta w czasie trwania Umowy.
 11. Rezygnacja przez Eksperta z Usługi lub jej modyfikacja, w tym rozwiązanie umowy o jej świadczenie, nie pozbawia Usługodawcy prawa do dalszego udostępniania w ramach Serwisu jego treści, chyba że wyraźnie w formie pisemnej zażąda on ich usunięcia; w tej ostatniej sytuacji usunięcie danej publikacji winno nastąpić najpóźniej w okresie 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia doręczenia w formie pisemnej żądania jego usunięcia ze wskazaniem, o jaką publikację chodzi.
 12. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, zmiany pakietu na taki, który nie daje prawa do zamieszczenia profesjonalnego profilu w Serwisie Treesk, Usługodawca usuwa profil takiego Użytkownika w terminie do 30 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia lub wyżej opisanej zmiany Umowy.
 13. Z tytułów, o których mowa powyżej żadne wynagrodzenie ani odszkodowanie ani inne świadczenie nie jest Ekspertowi należne od Usługodawcy.
 14. Ekspert oświadcza, że ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie materiały, które publikuje w ramach Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Eksperta w Serwisie Treesk.
 15. Za wyjątkiem danych kontaktowych Eksperta, zawarcie w publikacji linków, które zawierałyby przekierowania do innych stron www. jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Usługodawca wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia publikacji ze względu na niedozwoloną zawartość.
 16. Usługodawca nie ma faktycznego wpływu na to, jak użytkownicy Internetu będą postępować z materiałami zamieszczonymi przez Eksperta w Serwisie, w związku z powyższym w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i prawnie skuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawnych wyłącza wszelką odpowiedzialność za naruszanie przez nich praw lub/i dóbr osobistych Eksperta.

X.  DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW PUBLIKUJĄCYCH TREŚCI W SERWISIE TREESK

 1. Ekspert w ramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie podaje swoje dane kontaktowe (nazwa/imię i nazwisko, a także e-mail, informację o wykonywanym zawodzie i pełnionym stanowisku) oraz informację o posiadanym doświadczeniu. Ekspert ma prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Niniejszym wyraża on zgodę na ich zamieszczenie w Serwisie w taki sposób, że będą one dostępne dla każdego zalogowanego Użytkownika Serwisu.
 2. Wraz z usunięciem profesjonalnego profilu Eksperta ww .dane również zostaną usunięte z Serwisu. Ekspert godzi się na przetwarzanie jego ww. danych w podany wyżej sposób w całym okresie obowiązywania Pakietu Premium w ramach Umowy o dostęp do Serwisu.

XI. ZASTRZEŻENIA I POUCZENIA

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Eksperta, jeżeli:
 2. zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby przez treści w nim zawarte,
 3. Usługodawca poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw lub /dóbr osoby trzeciej,
 4. sąd, prokuratura lub inny organ zwróci się z takim żądaniem do Usługodawcy, bądź też będzie prowadzić postępowanie w związku z materiałem zamieszczonym przez Eksperta w Serwisie.
 5. W każdej podanej wyżej sytuacji Usługodawca może wystąpić do Użytkownika Serwisu, o ile będzie mogło się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie 5 dni od dnia wezwania do ich podania.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji lub usuwania publikacji: (i) naruszających postanowienia Regulaminu, (ii) jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w tym sąd lub prokuratura.
 7. Usługodawca oświadcza, że w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności, pochodzenia ani zgodności z prawdą materiałów zamieszczanych przez Eksperta w Serwisie.
 8. W przypadku, gdy publikacja stanowi naruszenie prawa Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę z Ekspertem w trybie natychmiastowym. W każdym przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi z Ekspertem, Usługodawca ma prawo usunąć wszystkie treści zamieszczone przez Eksperta, z którym umowa została rozwiązana.
 9. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia Usługi opisanej w Regulaminie Ekspert ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Ekspert akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 10. Usługodawca oświadcza, że może się zdarzyć taka sytuacja, w której materiały zamieszczone przez Eksperta zostaną utracone, skasowane czy usunięte z Serwisu. Ekspert przed zamieszczeniem ich w Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie, jeżeli jest tym zainteresowany.
 11. Usługodawca informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Ekspertów lub adresów IP innych osób odwiedzających Serwis, w tym innych Użytkowników Serwisu, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 XII.   WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik Serwisu, w celu uzyskania dostępu do Serwisu zawiera Umowę o dostęp do Treesk.
 2. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego Treesk poprzez złożenie zamówienia. Integralną częścią Umowy jest niniejszy Regulamin, z którym należy się zapoznać oraz potwierdzić jego akceptację PRZED złożeniem zamówienia.
 3. W wyjątkowych przypadkach Operator umożliwia zawarcie Umowy w formie pisemnej przewidzianej w formularzu. Formularz Umowy zostanie przesłany zainteresowanemu pocztą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
 4. Umowa o dostęp do Treesk zostaje podpisana przez Usługodawcę i Użytkownika.
 5. Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy o dostęp do Treesk za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę kopii Umowy oraz wpłaty na rachunek wskazany w fakturze VAT, ale nie później niż w terminie 24 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy, Usługodawca przesyła Użytkownikowi Kod dostępu do Serwisu.
 7. Umowa o dostęp do Treesk jest umową na czas określony jednego roku od daty podpisania i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie może zostać rozwiązana przed upływem okresu na jaki została zawarta.
 8. Rozwiązanie łączącej Usługodawcę z Ekspertem Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, nie powoduje wygaśnięcia licencji udzielonej Usługodawcy, do treści opublikowanych przez Eksperta w czasie trwania Umowy.
 9. Rezygnacja przez Eksperta z Usługi lub jej modyfikacja, w tym rozwiązanie umowy o jej świadczenie, nie pozbawia Usługodawcy prawa do dalszego udostępniania w ramach Serwisu jego treści, chyba że wyraźnie w formie pisemnej zażąda on ich usunięcia; w tej ostatniej sytuacji usunięcie danej publikacji winno nastąpić najpóźniej w okresie 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia doręczenia w formie pisemnej żądania jego usunięcia ze wskazaniem, o jaką publikację chodzi.
 10. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, zmiany pakietu na taki, który nie daje prawa do zamieszczenia profesjonalnego profilu w Serwisie Treesk, Usługodawca usuwa profil takiego Użytkownika w terminie do 30 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia lub wyżej opisanej zmiany Umowy.

 XIII. PRZERWA W ŚWIADCZENIU USŁUG

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
 2. Poza nie dającymi się przewidzieć wypadkami (awarie) Usługodawca dołoży starań, aby ewentualne przerwy w świadczeniu Usługi związane z konserwacją lub naprawą systemu przebiegały w godzinach od 21:00 do 6:00 w dni powszednie, lub w dni wolne od pracy.

 XIV. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH I ZABEZPIECZENIACH

 1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania korespondencji elektronicznej, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy.

 XV.  ELEMENTY POLITYKI PRYWATNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługodawca informuje niniejszym, że zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Usługodawca wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.
 2. Adres IP jest wykorzystywany przez Usługodawcę w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę(np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewnia się jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Usługodawcę z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.

XVI. INFORMACJA O COOKIES W SERWISIE

 1.  „Cookies” („ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika Serwisu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania tylko przez system Usługodawcy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane.
 2. Cookies są wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (i) dla ułatwienia użytkownikom Internetu korzystania z zasobów Serwisu; (ii) w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości do potrzeb konkretnego odbiorcy, (iii) w celu monitorowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.
 3. Użytkownik Internetu wchodząc na stronę Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce użytkownika. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.
 4. Co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

 XVII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny office@treesk.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.
 3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.

 XVIII. WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za: (i) treść materiałów zamieszczanych przez Ekspertów, (ii) sposób korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie przez inne aniżeli Usługodawca, podmioty, (iii) utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu, (iv) niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych - aniżeli Usługodawca - podmiotów, (v) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji, (vi) szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji, (vii) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 XIX. DODATKOWA INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

 1. Umowa o dostęp do Treesk jest zawierana za pośednictwem sklepu internetowego na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Dostęp do Serwisu Treesk za pośrednictwem aplikacji webowej znajdującej się na stronie: www.app.treesk.pl stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).
 3. Z zastrzeżeniem punktów 19.4 – 19.6 poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy o dostęp do Treesk w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na poniższych zasadach:
 4. Termin do odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować Treesk sp. z o.o., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, office@treesk.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o dostęp do Treesk w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk.
 8. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji; Użytkownik odstępujący od Umowy nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. W przypadku zawarcia Umowy o dostęp do Treesk z Użytkownikiem będącym konsumentem, Usługodawca informuje takiego Użytkownika, że Kod dostępu do Treesk zostanie do niego wysłany zgodnie z Umową o dostęp do Treesk w terminie do 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Usługodawcy.
 10. Otrzymanie przez konsumenta Kodu oznacza rozpoczęcie spełniania świadczenia Usługi w rozumieniu art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta, na co Użytkownik będący konsumentem wyraża wyraźną zgodę w Umowie o dostęp do Treesk.
 11. W przypadku otrzymania Kodu do Serwisu Treesk przed upływem terminu odstąpienia od umowy (14 dni), Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy, o czym zostanie odrębnie poinformowany w Umowie o dostęp do Treesk.

 XX.  WEJŚCIE REGULAMINU W ŻYCIE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Wszelkie pytania lub wątpliwości należy zgłaszać na adres e-mail: office@treesk.pl lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl